logo MVTV.cz

Kontroly se zaměřují na nelegální vjezd do lesů

Z měst Ašsko

Úřady, myslivci i policie hlídají vjezdy do lesů. Málokdo ví, že zákaz vjezdu platí i bez dopravního značení. S těmi, kteří se přestupků dopustili, bylo zahájeno správní řízení.

Valenta 05.11.2013 14:10

Naříkáte nic o invalidech,kteří mohou jet do zákazů,jak je to když jako invalida chci jíti na houby a musím zajet po cestě do lesa,to nesmím?Jsem invalida bez nohy.

Páťa 05.11.2013 18:22

Podle zákona nesmíte. V tomto případě výjimka z pravidel silničního provozu neplatí. Nehledě na to, že výjimky platí v naprosté většině pouze pokud je to "naléhavě nutné" a to houbaření rozhodně není.

SkiPatrol 09.11.2013 16:12

Pánové, myslím si, že by nebylo na škodu, aby jste si nepletli Zákon o lesích a Zákon o silničním provozu. Pokud bych si správně vysvětlil vaši reportáž, neměl bych jet autem ani z Nebes na Výhledy respektive od kruháče na Žďáru do Hazlova. :-) Souhlasím s postihem každého, kdo zákony nedodržuje. Super je, že největšími ,,gaunery" v poškozování přírody jsou houbaři, rybáři a důrazně vyzdviženi čtyř-kolkáři. Vlastně plaší zvěř, která se v klidu pase u hlavních komunikací, R6-tka není pro srnky žádný problém a i na D5 -tce potkáváme neplašenou zvěř. Asi ani těžba dřevěného bohatství za podpory řetězových pil a mnoha tunových traktorů není problémem. To k tomu prostě patří. Podporuji foto pasti, nicméně, což takhle zaměřit své aktivity na ochranu životního prostředí do města? Asi by bylo smysluplnější je dát tam. Neuvěřitelný bordel u popelnic, každodenní zakládání nepovolených skládek u nádob pro tříděný odpad , pohazování nefunkční elektroniky a starého nábytku. Rozhrabávání odloženého odpadu. Začala nám topná sezona, pálíme co se dá. Asi nejvýhřevnější jsou pet lahve. :-) Možná by stálo za úvahu začít chránit Homo sapiens a pak teprve ostatní Faunu před těmi, kteří více než houbaří neuznávají naše zákony, etiku a sousedské soužití.

Martina 09.11.2013 20:27

A proč byste nemohl jet "z Nebes na Výhledy respektive od kruháče na Žďáru do Hazlova"?. To je snad silnice. Ale aby člověk vjel do lesa, vždy musí z té silnice sjet.

kyky 13.11.2013 09:08

A co účelové komunikace těch je tady v našich lesích a polích také dost.Já po nich jezdím a to byste se divili kolik odpadu je k vydění.(a jsem čtyřkolkář a nikoho tím neobtěžuji)

kyky 13.11.2013 09:58

A ještě k té komunikaci,to co tam říká pan referent tak ze zákona tam nesmíte ani na kole.

Michal Kopásek 14.11.2013 08:43

Dobrý den, chtěl bych tu uvést pár věcí co by tu mělo zaznít než vstoupíme do debaty. Dle ustanovení lesního zákona 289/1995 Sb. je § 20 uvedeno toto: § 20 Zákaz některých činností v lesích V lesích je zakázáno rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, těžit stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, narušovat vodní režim a hrabat stelivo, pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty, znečišťovat les odpady a odpadky. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu. Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena. Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.16) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.6) Dle debaty vás zajímá nejvíce ustanovení § 20 odst. 1 písm g) jde je uvedeno "jezdit a stát s motorovými vozidly". Chtěl bych jen upřesnit, že se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa a nebo pod její ochranou. Ne tedy o účelové komunikace, a nebo komunikace všeobecně, abych řekl pravdu tak ani jednou nebyl nikdo pokutován za to, že jede po účelové komunikaci pod ochranou lesa.Vždy za to že stál a nebo jel na pozemek určený k plnění funkcí lesa. Dále bych chtěl uvést k tomu to právnímu ustanovení vyklad ministerstva zemědělství: Odst. 1 písm. g) V souvislosti se zákazem vjezdu a stání motorových vozidel v lese je nutné se zabývat právním režimem lesních cest, na které se zákaz rovněž vztahuje, neboť se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Z definic jednotlivých kategorií pozemních komunikací uvedených v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vyplývá, že zpevněné i nezpevněné lesní cesty jsou účelovými komunikacemi ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 tohoto zákona, neboť se jedná o pozemní komunikace, které slouží k obhospodařování lesních pozemků. Pokud se na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nachází pozemní komunikace (tedy i komunikace účelová), upravuje její užívání zákon o pozemních komunikacích. Nelze se však ztotožnit s názorem, že se z důvodu právní úpravy obsažené v zákoně o pozemních komunikacích nepoužije ustanovení § 20 odst. 1 písm. g) lesního zákona. Uvedené ustanovení je totiž speciálním ustanovením (lex specialis) vůči zákonu o pozemních komunikacích, protože zvláštním způsobem upravuje, resp. omezuje veřejný přístup na účelovou komunikaci, která se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Zákaz jízdy a stání motorovými vozidly na lesních cestách vyplývající z lesního zákona tedy trvá a orgány státní správy lesů jsou povinny jeho porušení sankcionovat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. c) lesního zákona. K věci je však třeba poznamenat, že zmíněné ustanovení § 7 odst.1 zákona o pozemních komunikacích a jeho velmi volná interpretace v praxi, jsou zneužitelné nejen proti ohraně lesa, ale i proti ochraně práv vlastníků všech pozemků, používaných svévolně coby účelové komunikace. Lesní zákon přitom nezakazuje veřejné užívání lesních cest, které se uskutečňuje v rámci užívání lesů veřejností (aniž by k tomu bylo potřeba zákona o pozemcích komunikacích), neboť zákaz se vztahuje toliko k uvedenému účelu jejich užívání. To je asi vše co bych chtěl dané problematice uvést.

kyky 14.11.2013 14:02

V tom s vámy plně souhlasím,ale není kolkař jako kolkař a kdyby chtěli udělat něco pro les (třeba uklidit ten odpad)tak hned je tam P A CH a je obviněn ze zakládání skládky

yamasakr 09.01.2014 12:47

co hrozi za jezdeni po lesnich cestach pro ctyrkolky ci motorkare kdyz jezdi vylozene jen po cestach ??dekuji

Kopásek Michal 09.01.2014 14:21

Teď mi musíte vysvětlit co si představujete pojem lesní cesta? Pokud tato cesta bude na pozemku a nebo pod ochranou lesa tak vám hrozí pokuta za porušení zákona 289/1995 Sb. Pokud daná cesta bude v katastru vedená jako ostatní komunikace a nebude na ní vjezd omezen dopravní značkou a nebo závorou. tak jste se nedopustil porušení žádného zákona. Pokud budete mít další dotazy tak mi je zašlete na mail: kopasek.michal@seznam.cz a nebo mě osobně navštivte na Městském úřadě v Aši a mile rád Vám na ně odpovím.

yamasakr 09.01.2014 19:51

takze pokud neni ve vjezdu zavora a ani dopravni znacka tak nic neporusuji ? a fotopasti jsou jen v asskych lesich nebo to plati i pro statni lesy ? dekuji

Kopásek Michal 13.01.2014 10:00

Pokud to není to není pozemek určení k plnění lesa a nebo pod jeho ochranou tak ne. A fotopasti jsou umístěny v jak v Ašských lesích tak i ve státních lesích.

Winkler 14.07.2019 19:37

Co furt máte s tema čtyrkolkama a motorkama ty projedou po lese a za minutu nikdo neví.že tam jeli !!! Největší bordel v lese dělají téžaři , všechny cesty po nich rozjebany na padrť štěch strojů teče proudem olej a to nikomu nevadí už se všichni proberte!!! Myslím že jde jenom o závist udavačskych mongolu !!!

Přidat nový komentář